Algemene voorwaarden

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Abonnement: de overeenkomst tussen YouSwap en Huurder voor het gebruik van de MacBook door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen YouSwap en Huurder;
  • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van YouSwap die van toepassing zijn op ieder Abonnement;
  • Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;
  • MacBook: de door YouSwap op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde MacBook voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
  • Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met YouSwap een Abonnement afsluit;
  • Onterechte Swap: heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;
  • YouSwap: YouSwap, handelsnaam van Brisk ICT, Paterswoldseweg 808 9728 BM Groningen en met KVK-nummer 02092761;
  • Swappen: het oplossen door YouSwap van een probleem voor Huurder met betrekking tot de MacBook door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere MacBook.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen YouSwap en Huurder.

2.2 Afspraken tussen YouSwap en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door YouSwap.

2.3 Alle door YouSwap genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Abonnement

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een MacBook.

3.2 YouSwap is gekoppeld aan Mobile Device Management (MDM) systeem van Brisk ICT (moederbedrijf YouSwap). Dit enkel om ingeval van diefstal bijvoorbeeld de YouSwap in ‘lostmode’ te zetten of middels ‘Find my MacBook’ te traceren.

3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis Swappen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

  • het gratis repareren van gebreken aan de MacBook ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de MacBook. Voorbeeld van zulke gebreken zijn, indien de batterij minder dan 80% van de oorspronkelijke capaciteit heeft. Meting gaat volgens methode YouSwap.
  • het zo nodig gratis omruilen van de MacBook binnen de stadsgrenzen waar YouSwap actief is.

3.4 De MacBook kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de MacBook, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met YouSwap.

3.5 Huurder kan op basis van fair-use gebruik maken van de ondersteuning van YouSwap. Hiervoor wordt in het MacCafé de gelegenheid geboden.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de MacBook en zorgt voor de MacBook als een goed huisvader.

4.2 De MacBook is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De MacBook blijft te allen tijde eigendom van YouSwap. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de MacBook te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij YouSwap, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de MacBook geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de MacBook kunnen worden verwijderd.

4.8 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten.

5. Swappen

5.1 YouSwap streeft er naar een MacBook te Swappen binnen 24 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met YouSwap via telefoon of e-mail. Swappen gebeurt op afspraak met Huurder.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Swappen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de MacBook. De Swap kan alleen plaatsvinden binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar YouSwap actief is.

5.4 Swappen vind plaats met een vergelijkbare MacBook. Onder een vergelijkbare MacBook valt ook een lagere of hogere versie van het zelfde model MacBook.

5.5 YouSwap is niet aansprakelijk voor verminkte, het kwijtraken of lekken van data. Huurder is hiervoor zelf verantwoordelijk en moet zelf afdoende maatregelen nemen. YouSwap gaat ervanuit dat Huurder alle data opslaat in de cloud en zal bij het Swappen dan ook geen data overzetten.

5.6 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te Swappen (een ‘Onterechte Swap’), heeft YouSwap het recht €30,– voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.

6. Looptijd Abonnement en opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door YouSwap loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door YouSwap is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de MacBook en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.5 De MacBook dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij YouSwap te worden ingeleverd.

6.6 Wanneer de MacBook door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen.

6.7 Voordat de MacBook is ingeleverd bij YouSwap kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan YouSwap.

6.8 Wanneer de MacBook niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan YouSwap, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 9,– per dag totdat de MacBook alsnog is overgedragen aan YouSwap of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.9 Als de MacBook niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan YouSwap en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal YouSwap aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door YouSwap geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van YouSwap om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

6.10 Als een MacBook wordt ingeleverd zal huurder zelf zorgdragen voor het verwijderen en/of kopieren van gegevens voorafgaand aan het Swappen of inleveren. YouSwap zal een ingeleverde MacBook onmiddellijk “leeg” maken (fabrieksreset) zonder back-up van opgeslagen gegevens. Huurder doet afstand van enig recht jegens YouSwap met betrekking tot gegevens, inlogcodes of (betaalde) apps die permanent zijn verwijderd na het swappen of inleveren van de MacBook.

Huurder draagt aldus te allen tijde het risico van verlies van gegevens.

 
 

Type Abonnement

YouSwap Abonnement

Vastgestelde schadevergoeding

EUR 1390,–

Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type abonnement.

 

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de Macbook is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan YouSwap, en samen met een medewerker van YouSwap aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Abonnement is terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van YouSwap een vervangende Macbook nadat de aangifte is afgerond.

 
 

Type Abonnement

YouSwap Abonnement

Vastgestelde eigen risico

EUR 590,–

Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Abonnement.

 

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Macbook, is Huurder aan YouSwap een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1.

7.3 Wanneer een vermiste of gestolen Macbook wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. YouSwap bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Macbook en eventuele andere kosten.

7.4 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van YouSwap, heeft YouSwap het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,– in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico. 

7.5 Wanneer er (onder)delen van de Macbook missen of worden gestolen, heeft YouSwap het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Macbook en Abonnement is op te vragen bij YouSwap

8. Schade

8.1 Schade aan de MacBook ontstaan anders dan door normaal gebruik zoals daar bijvoorbeeld is val en vochtschade wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan YouSwap.

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de MacBook anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van YouSwap, behoudt YouSwap zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Bij Maximaal één schadevoorval per jaar als gevolg van een ongelukje, geld een maximaal eigen risico per voorval van €149 bij schade aan het scherm of de externe behuizig en maximaal €349 bij overige schade. Het eigen risico kan in overleg in termijnen worden voldaan.

Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij YouSwap. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

8.4 YouSwap heeft het recht de MacBook te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van YouSwap) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud.

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af geven en af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft YouSwap het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe MacBook te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan YouSwap een incassobureau inschakelen en de MacBook als gestolen aanmerken. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

10. Inleveren MacBook

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn oude MacBook in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement.

10.2 De korting wordt per MacBook vastgesteld en moet door zowel Huurder als YouSwap goedgekeurd worden. Worden Huurder en YouSwap het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude MacBook niet ingenomen door YouSwap.

10.3 Wanneer een Huurder bewust een MacBook in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een MacBook in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de MacBook dient direct contact te worden opgenomen met YouSwap.

11.3 Het gebruik van de MacBook door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 YouSwap is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de MacBook, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van YouSwap.

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de MacBook.

11.6 Gebruik van illegale software is verboden. Huurder is hier zelf voor aansprakelijk.

12. Wijzigingen

12.1 YouSwap behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website https://youswap.nl/ en per e-mail aan Huurder.

12.3 YouSwap heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. Huurder kan het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement en YouSwap zal op afspraak zorg dragen voor het omwisselen van de MacBook naar een MacBook die past bij het nieuwe Abonnement. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Abonnement zijn Abonnement wil downgraden heeft YouSwap het recht hier een Onterechte Swap voor in rekening te brengen.

 

13. Niet nakomen van verplichtingen

13.1 YouSwap heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

• Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;

• Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

• het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

• Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

• ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de MacBook of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;

• Huurder naar het oordeel van YouSwap misbruik maakt van de door YouSwap geboden service;

• Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan YouSwap, dan wel

• Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien YouSwap haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 

14. Privacy

14.1 YouSwap vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe YouSwap dit doet staat beschreven in het Privacy Statement.

 

15. Toepasselijk Recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

 

www.youswap.nl. Versie november 2019.